AUTHOR : Mishanov R. F.

 

1.    The Application of Sonoluminescence in Medical Diagnostics

V.Chernov (Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia); V.Z.Zhadnov, R.F.Mishanov, I.A.Shirokova (Academy of Medicine, Nizhny Novgorod, Russia)