AUTHOR : Konopleva I. V.

 

1.    Resolving Systems Reduction Possibilities in Stationary Bifurcation Theory

I.V.Konopleva, B.V.Loginov (Department of Higher Mathematics, Ulyanovsk State Technical University,  Ulyanovsk, Russia)